Numero 17 del 2020

thumbnail of W Editoriale

thumbnail of W LISTA piano city 2020

thumbnail of GF BLEZZA formazione e ricerca 2

thumbnail of GF GIAMETTA 2 Nietzsche

thumbnail of GF GILY REDA ancora su Leonardo

thumbnail of W D’ANTONIO Feste dei Borboni 4

thumbnail of W DE CUNZO Accademia ingabbiata_1

thumbnail of W GIANDOLFI ambiente elettromagnetico

thumbnail of W Ripartire la mostra di Vico del 2019

thumbnail of W VILLANO il senso del sacro

thumbnail of GF GILY se questo accade al Vho

thumbnail of W XX il covid e noi